Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school. Elke openbare basisschool heeft een eigen MR waarvan 2 leden zijn afgevaardigd in de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In de GMR worden zaken op bovenschools gebied besproken met bevoegd gezag.

Waarover praat de MR? De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Het schoolplan, Personeelsbeleid, Besteding van financiële middelen, Het zorgplan, De schoolbegroting, Plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, De schoolgids, enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Wanneer vergadert de MR? De MR vergadert 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond.

Wie zitten er in de MR

Omdat wij een MR zijn die graag weet wat er bij u leeft, willen wij onszelf aan u voorstellen, zodat u nog beter de mogelijkheid heeft ons aan te spreken. De MR bestaat uit 4 personen. De helft daarvan wordt gevormd door teamleden en de andere helft door ouders.

De huidige samenstelling van de MR:
Leden namens het team:
– Marleen Berntsen
– Nicole Stoelinga

Leden namens de ouders:
–  Kevin van Leijden (voorzitter)
– Marloes Hoornweg

GMR-lid:
– Rinse Veldman

Neem contact op

Openbare basisschool Het nieuwe ambacht Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-433020 Email: directie Directeur: Jacqueline Dekker